بازار سفید
شفافیت در بازار مصالح ساختمانی
021-45125
بازار سفید

اجاره جرثقیل

قیمت

10000000 تومان 800000000 تومان