بازار سفید
شفافیت در بازار مصالح ساختمانی
021-45125
بازار سفید

دیرگیر کننده بتن

قیمت

144500 تومان 144500 تومان