بازار سفید
شفافیت در بازار مصالح ساختمانی
021-45125
بازار سفید

لوله خورطومی

قیمت

5000 تومان 94000 تومان